ส่งออกมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่โอกาสมหาศาล

Last updated: 7 เม.ย 2565  |  2043 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส่งออกมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่โอกาสมหาศาล

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีดินแดนอยู่สองส่วนส่วนแรกอยู่ทางตอนใต้ของไทย ติดกับจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาสเรียกว่า มาเลเซียตะวันตก หรือ Peninsula Malaysia เป็นที่ตั้งของรัฐทั้งหมด 11 รัฐทางตอนใต้ติดกับประเทศ สิงคโปร์ส่วนที่สองคือฝั่งตะวันออก หรือ East Coast ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ติดกับกาลิมันตันของอินโดนีเซีย และบรูไนเป็นที่ตั้งของรัฐอีก 2 รัฐ ชื่อว่าซาบาห์และซาราวัค โดยมีเนื้อที่รวม 330,803 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ภูเขาและหนองบึง ฝั่งตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ทิวเขาสูงและเทือกเขา โดยมีประชากรประมาณ 32 ล้านคน

 
นับตั้งแต่ ได้รับเอกราช มาเลเซียเป็นประเทศที่มีประวัติทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย โดยมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เติบโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปีเป็นเวลาเกือบ 50 ปี โดยอยู่ที่ 10,192 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี สกุลเงินที่ใช้คือ ริงกิต ระบบเศรษฐกิจแต่เดิมได้รับการขับเคลื่อนโดยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ แต่กำลังขยายตัวในภาพวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปัจจุบันมาเลเซียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจากอินโดนีเซียและไทย)


สินค้านำเข้าของมาเลเซีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญของมาเลเซียคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ น้ำมันเชื้อเพลิง เหล็กและเหล็กกล้า น้ำมันดิบ รถยนต์ ขณะที่สินค้าส่งออกที่สำคัญคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ ปาล์มน้ำมันเว้นวรรคก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดิบ เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ นอกจากนี้ยังนำเข้าผลไม้สด ได้แก่ ส้ม แอปเปิ้ล ลูกแพร ฝรั่ง มะม่วง มังคุดสับปะรดและเบอร์รี่อีกด้วย โดยนำเข้ามากที่สุดจากจีน สหรัฐ แอฟริกาใต้ และไทย ตามลำดับ


การค้าระหว่างมาเลเซียกับไทย

มาเลเซียเป็นหนึ่งประเทศในสมาชิกอาเซียน เช่นเดียวกับไทย ดังนั้นการนำเข้าสินค้าจากไทย จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า สำหรับสินค้าส่วนใหญ่แทบทุกรายการ อย่างไรก็ตามมาเลเซียนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีกฎเกณฑ์ในการนำเข้าสินค้าค่อนข้างเข้มงวด จึงต้องปฏิบัติตามกฎให้ดี สินค้าไทยที่ส่งออกไปมาเลเซียได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ ยางพารา คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวรจร ถุงมือยาง เป็นต้น

 

พฤติกรรมผู้บริโภคของมาเลเซียที่น่าสนใจ
-เน้นสินค้าใหม่ความสะดวกในชีวิตประจำวัน สินค้าฟุ่มเฟือย
-สินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรม
-รถสนิยมหลากหลายตามกลุ่มเชื้อชาติ อิงชาติตะวันตก
-นิยมบริโภคอาหารสด แปลรูปเริ่มมากขึ้น ดื่มชากับบิสกิท
-นำเข้าอาหารจากต่างประเทศมากขึ้น สินค้าทางการเกษตร ฮาลาล
-ชอบทำอาหารเองที่บ้านหรืออาหารพร้อมทานนิยมทานอาหารนอกบ้านอาทิตย์ละครั้ง
-นิยมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
-รักสุขภาพกำลังซื้อสูง พร้อมทดลองสิ่งใหม่


โอกาสของการส่งออกสินค้าไทยไปมาเลเซียคือ
 
สินค้าที่หน้าส่งออกของไทย ได้แก่ อาหารและเกษตรแปรรูป สินค้า OG-ANICสินค้าฮาลาล ผลิตภัณฑ์สุขภาพความงาม สมุนไพร ผักผลไม้สด เครื่องประดับของแต่งบ้าน รองเท้าและเครื่องแต่งกาย การส่งออกดอกไม้สด ผักและผลไม้ไปประเทศมาเลเซีย สินค้าส่วนใหญ่มาเลเซียนิยมซื้อจากไทย ได้แก่ มะม่วง มังคุด ลำไย เงาะ มันสำปะหลัง หอมแดง หอมหัวใหญ่ พริกหยวก และพืชตระกูลถั่ว ส่วนดอกไม้ได้แก่กล้วยไม้ หากเราสนใจส่งออกสินค้าผักและผลไม้สดไปยังประเทศมาเลเซีย ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐที่ชื่อว่า Federal Agriculture Marketing Authority (FAMA) ภายใต้กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน โดยสินค้าของเราต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเว้นวรรคการแยกเกรด บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ฉลากสินค้าเว้นวรรคแหล่งกำเนิด รวมถึงใบรับรองการปราศจากสตูพืช (Phytosanitary) เป็นต้น โดยสินค้าที่เค้าขายครอบคลุม ได้แก่ ผักผลไม้สดดอกไม้สดทุกชนิด โดยผู้ผลิตค้าส่ง ค้าปลีกและผู้นำเข้าต้องอยู่ในกระบวนการขออนุญาต


การส่งออกอาหารไปประเทศมาเลเซีย

ชาวมาเลเซียนิยมใช้จ่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก และตลาดอาหารเป็นตลาดใหญ่เป็นอันดับสามของตลาดมาเลเซียทั้งหมด เป็นรองแค่ค่าที่พักอาศัยและค่าขนส่งเท่านั้น เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด มาเลเซียนิยมนำเข้าสินค้าอาหารหลากหลายชนิดจากหลายประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ชาวมาเลเซียนิยมทานอาหารนอกบ้าน หรือทานอาหารแบบปรุงสำเร็จมากขึ้น และหากทานอาหารนอกบ้านจะซื้อจากแผงลอย ร้านอาหารข้างทางเป็นหลัก นอกจากนี้ยังนิยมอาหารแปลกใหม่ทั้งจากตะวันตกและตะวันออกอีกด้วย เนื่องจากชาว มาเลเซียส่วนใหญ่เป็นมุสลิมจะไม่ทานเนื้อหมู และบางส่วนเป็นฮินดู จะไม่ทานเนื้อวัว จึงนิยมบริโภคเนื้อไก่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากไก่ไม่ขัดกับหลักศาสนาใดๆ โดยตลาดอาหารที่น่าสนใจ ได้แก่ อาหารแปรรูปซึ่งเข้ากับชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่มากขึ้น อาหารนำเข้า เพราะประชากรมีรายได้สูง อาหารฮาลาลเป็นที่นิยมมากที่สุด รวมถึงการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากขัดต่อหลักศาสนา โดยนิยมซื้ออาหารไปปรุงจากซุปเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรดมากขึ้นนั่นเอง

 
โอกาสของสินค้าฮาลาลในมาเลเซีย


ด้วยประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียเป็นชาวมุสลิม สินค้าฮาลาลจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจของประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มาเลเซียก็ยังมีอุปสรรคในการนำเข้าสินค้า ฮาลาล เนื่องจากมีการกีดกันการค้าด้วยมาตรฐานที่ตั้งไว้สูง สินค้านำเข้า โดยเฉพาะสินค้าจากไทย เนื่องจากมองว่ามีศักยภาพและจะเป็นคู่แข่งได้ในอนาคต การนำสินค้าฮาลาลเข้าไปขายในมาเลเซีย ต้องผ่านมาตรฐานฮาลาลของทางการมาเลเซียอีกต่อหนึ่ง การส่งออกสินค้าสมุนไพร ยา เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ไปมาเลเซีย สมุนไพรเป็นกลุ่มสินค้าที่มาเลเซียนิยมนำเข้ามาก โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้โดยนิยมนำเข้าจากจีน ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย ออสเตรเลีย รวมถึงการแปรรูปเพื่อส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมีเรต อีกด้วย สินค้าเวชภัณฑ์นิยมนำเข้าจาก ออสเตรเลีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐ และอังกฤษ และส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ บรูไน อินโดนิเซีย และเวียดนาม สินค้าเครื่องสำอางนิยมนำเข้าจากไทยสหรัฐ ฝรั่งเศส สิงคโปร์และจีนและส่งออกไปยังสิงคโปร์อินโดนีเซียและเวียดนาม การส่งออกอัญมณีไปมาเลเซีย อัญมณีเป็นตลาดที่ใหญ่มากสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเน้นไปที่เครื่องประดับเงินและทองแท้ เนื่องจากประชากรมาเลเซียมีรายได้สูงนั่นเอง

 

โอกาสของธุรกิจท่องเที่ยวไทยในมาเลเซีย

 

มาเลเซียเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุด และการท่องเที่ยวก็เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ มาเลเซียอย่างมหาศาล ถึงกระทั่งมีการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยว รวมถึงเคยเป็น เมืองอันดับต้นต้น ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังผลักดันโครงการท่องเที่ยว Malaysia Truly Asia ที่บอกว่าการมาเที่ยวที่มาเลเซียก็เหมือนได้มาเอเชียทั้งทวีปแล้วนั่นเอง รวมถึงมีการนำกิจกรรมระดับโลก เช่น การแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน มาแข่งที่มาเลเซียอีกด้วย อีกหนึ่งโอกาสของมาเลเซียคือการเป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ (Common Wealth Nation) ที่หากประเทศในกลุ่มเหล่านี้จะเดินทางมาเที่ยวเอเชียก็น่าจะแวะที่มาเลเซียก่อนที่อื่น การท่องเที่ยวของมาเลเซีย ถือเป็นโอกาสของไทยในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวหรือส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ของใช้ในโรงแรม การก่อสร้างโรงแรม สปาและการนวด เป็นต้น

 

อ้างอิงจาก : INTERTRADER ACADEMY

ติดต่อนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย
บริษัท ไทยฮัวโฟร์ยู จำกัด
เวลาทำงาน จันทร์- เสาร์ 8.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
เบอร์มือถือ 083 090 4009 หรือ 02 101 9701
Facebook: thaihau4u
Line@: @thaihua4u
Email: thaihua4u@gmail.com 
Wechat: thaihua4u-1 (ติดต่อคุณต่าย)
QQ: 3243949479 (ติดต่อคุณต่าย)
Tel: 083 090 4009 และ 02 101 9701 (ออฟฟิตไทย)
Tel: +86 18019528780 (Miss Wang ออฟฟิตจีน)
Tel: +86 18257834681 ( Mr.Lu โกดังจีน)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้